[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1568146710560.jpeg (26.9 KB, 313x335, 313:335, AE96016B-95BB-4BA4-A2A9-2….jpeg) ImgOps Google

4badf No.56745

hayatımda o kadar çok şey oluyor ki günde bir, bazen üç günde bir, o da el alışkanlığından buraya girip iki kaydırıp, yazdıklarınızı okuyup, "keşke tek derdim bu olsaydı" diyip çıkıyorum.

iş, para, kredi, avukat, dava, yeni sevgili, eski sevgili, hastalık başta gelen uğraştığım şeyler.

f4434 No.56746

File: 1568147014364.jpg (43.28 KB, 329x448, 47:64, kamal hulk.jpg) ImgOps Google

yazdıklarının çoğu neden sonuç ilişkisi kuramayan, vizyonsuz düşük zeka bir normi olduğundan başına gelen şeyler.

2a379 No.56747

ben araba alacağım bir türlü seçemedim. buraya sorunca da diyorlar ki sen kanser olsun diye tirad açıyorsun. bıktım artık ya.

640e6 No.56748


>>56747
yeri burasi degil
git milyon tane araba formuna ac donanimhaberin araba konusuna ac
/b/ de araba tiradi acildigini kim gormus

8e5d5 No.56750

>>56748
ben yapılmayanı yapmakla, denenmeyeni denemekle nam salmışım

41fee No.56754

>>56750
var ol anon meşhur bununla başlanırmıcı anon yüzünden her gün kekliyorum aklıma her konsept için bununla başlanır mı ile ilgili bir cümle geliyor

8e5d5 No.56755

>>56754
şimdi bir soru tiradı açmak istiyorum ama 2 dakika sonra banlanırım diye boşuna uğraşmak istemiyorum. insanın emeği çöpe gidince üzülüyor. önümüze engel koymasalar biz daha neler yapacağız birlikte neler. hey gidi.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]