[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563314466833.jpg (50.09 KB, 618x267, 206:89, download.jpg) ImgOps Google

ce290 No.51343

Bizim gibi içhücrelerin asla bu tatlı rüyalardan göremeyeceğimiz gerçeği çok götümü yakıyor dostlar, ax vax alfa olmak isterdim.

b2745 No.51348

File: 1563314592077.jpg (204.58 KB, 600x675, 8:9, indir.jpg) ImgOps Google

BU!

99bf6 No.51373

File: 1563318176438.jpeg (27 KB, 495x619, 495:619, images (1).jpeg) ImgOps Google

Okan Çabalar bunun ateşini söndürememiş belli ki

3728e No.51377

>>51373
Evet bir kaç yıldır görmemiştim bu karıyı bir baktım götü başı açmış ne oldu da böyle bir şeye karar verdi acaba..

99bf6 No.51378

>>51377
Hâlâ soruyor musun, karı "y" istiyor

3728e No.51380

>>51378
Tabiki ama her zaman Y istiyordu ama niye şimdi değişti?

29832 No.51381

>>51380
time has changed

a04cd No.51448

>>51377
war, war never changes(KURALLAR.HTML)

1bd9f No.51464

>>51448
tunay, tunay nevwe changes(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]