[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563281079041.jpg (23.66 KB, 226x301, 226:301, walter_3.jpg) ImgOps Google

1336d No.51254

LAN BURASI NE ARA ACILDI MAGARAMDAN YENI CIKTIM :DD

f2170 No.51257

File: 1563281474913.webm (516.2 KB, 640x360, 16:9, salam.webm) ImgOps Google

çıkarken capslocku açık unutmuşsun.

8bb2e No.51270

Wtf anon toru kapandığından beridir buradayız

8084d No.51271

>>51254
burayı nereden buldun bilmiyorum ama acilen geldiğin yere dönüyorsun[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]