[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1560303818199.jpg (187.86 KB, 1080x1207, 1080:1207, poc17-33937822-18768538514….jpg) ImgOps Google

936b0 No.47905

gavat gavat diye ağlıyorsunuz, alın size gavatlığın anavatanı fransadan sımsıcak bir fotoğraf. macron ve zenci kankileri

65241 No.47907

daha dejenere ne olabilirdi ki
fransız olup gavat olmasam ki cok dusuk bir ihtimal otoketlerdim[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]