[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1668351038453.jpg (71.65 KB, 867x1024, 1638458786872.jpg) ImgOps Google

bf073 No.167940

seçim öncesi hazırlıklar başlıyor. kaçınız hazırsınız önümüzdeki 6 ay için?

görsel ilintisiz

d5fad No.167942

Evet iq'sü gorilden düşük bir milletiz ama bu kadarını da yediremezler artık be. En aptal adam bile şu an bombayı kimin patlattığını biliyor.

bf073 No.167944

>>167942
yayın yasağı getirmişler bile anon şu an. süslü'de idlib'de açılış yapıyormuş. bu adamlardaki inşaat sevgisinin %1'i kadar vicdan olsaydı şu an bu durumda olmazdık.

458fb No.167948

>>167942
Karşında yüzyıllardır yufka ve bulgur ile beslenmiş bir millet var karşında hiç hafife alma bence.

458fb No.167953

>>167948
İki defa "karşında" yazmışım, benim de pek farkım yok gibi yerdiğim insanlardan.

6d87a No.167957

>>167953
Fosfor ve b-12 şart be anoncan.

6d87a No.167958

a, m ve k. yahuditübüne girişi de ketlemişler. *lan bir keyfimiz var o da kürdonun teki kendiyle beraber bir grup arabı ketledi diye gidiyor.(KURALLAR.HTML)

892d5 No.167981

File: 1668371137764.png (185.42 KB, 353x566, resim_2022-11-13_232535179.png) ImgOps Google

Lütfen görsel için kaynak sağlansın acil. Çok hoş buldum.

7c7fd No.168292

File: 1669174528761.jpg (18 KB, 657x466, bekle.jpg) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]