[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1663875923693.jpeg (43.61 KB, 522x538, images-1.jpeg) ImgOps Google

e7ff8 No.165457

Bizi uyarmıştı. Biz ise azgınlaşanlardan olduk. Akılsızlığımız felaketimiz oldu

2156c No.165458

açgözlü haz düşkünü pis boğaz domuzlar olduk

c1794 No.165459

File: 1663877109419.webm (3.88 MB, 812x576, 1654131815090.webm) ImgOps Google


6ede2 No.165468

File: 1663884369968.pdf (60.95 KB, theodore-kaczynski-ahmakla….pdf)


6ede2 No.165478

Hayatımızın en az 12 yılını boktan bir sistemin boktan bir kurumunda bir çarklı olmak için heba ediyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle sistemin kontrolü daha da artıyor, her şey daha da boka saracak

ea413 No.165479

>>165478
>heba ediyoruz
okula gitmesen ne yapıcan sanki? okul eğitim dışında sosyalleşme için de bir ortamdır. okul olmasa tüm gün evde otursan daha mı iyi.

6ede2 No.165500

>>165479
Onlarca normi ve maymunun arasında neyin sosyalleşmesinden bahsediyorsun? Orta yaş krizindeki hocaların ve şopar maymunların boktan tavırlarını çekiyorsun sadece. Okula gitmekle avcı toplayıcı olmak arasında seçim yapabilecek olsam avcı toplayıcılığı seçerdim. Medeniyet insanlığa kederden başka bir şey getirmedi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]