[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1663836847710.jpg (86.16 KB, 1024x767, tumblr_ns5kgcewZn1ucon6qo1….jpg) ImgOps Google

836f4 No.165408

elimde patlamayacak bir virtual number sitesine ihtiyacım var. google, twitter, whatsapp gibi sms doğrumalası gerektiren işler için kullanacağım. en ucuzu ve iyisi hangisidir?

6a6a0 No.165409

5sim

17c09 No.165410


836f4 No.165418

>>165409
bunda sadece listede olan belirli servisler için sms hizmeti var. bu listenin dışında olan siteler için kullanılmıyor mu?
>>165410
ücreti yazmıyor

17c09 No.165419

>>165418
UK için $0.9 sms başı

17c09 No.165420

File: 1663849883338.png (144.23 KB, 3018x1336, ClipboardImage.png) ImgOps Google


836f4 No.165423

>>165420
bitcoin ile ödeme alıyor mu?

17c09 No.165425


836f4 No.165429

>>165425
tamam sağol buna bakacağım[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]