[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1655745151648.png (6.26 KB, 456x44, Screenshot_2022-06-20_20-1….png) ImgOps Google

95464 No.163034

.

b5336 No.163036

File: 1655746139627.gif (1.98 MB, 335x252, nazi peep.gif) ImgOps Google

Ardenler taaruzunda elde avuçta kalmış son iki yudum petrol ile müttefik ilerleyişini güç bela durduran orduya "Paris'e yürüyün" emri vermesi Hitler'in ne kadar salak ve delüzyonel olduğunun tek başına ispatıdır. İyi hatip olmak ve iyi lider olmak bambaşka şeyler.

22e16 No.163038

bu dünyada allah cc'nin sıfatlarına sahip tek bir lider geldi o da stalin(yusuf) idi. her nebi gibi onun da takipçileri fırsat buldukları tek anda ihanet ve fitne ile koca bir ümmeti yerle bir ettiler(çin-sovyet ittifakı)

4c5c2 No.163086

>manlet
>lider[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]