[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631830509654.jpg (261.4 KB, 1000x1500, 2:3, photo-1584178082310-005d68….jpg) ImgOps Google

7a62b No.137989

>harbi güzel merkezi yerde ev
>ses ışık geçirmeyecek yere kadar uzanan koyu akustik perdeler
>siyah duvarlar
>2 kenardan aydınlatma
>uzanmaya müsait kocaman l koltuk
>ortalama üstü ses sistemi

bi titreme geldi bana

15163 No.137990

bu kadar siyah boğar adamı, daraltı gelir.

7a62b No.137995

File: 1631833878230-0.jpg (18.44 KB, 400x337, 400:337, 0.jpg) ImgOps Google

File: 1631833878230-1.jpg (186.63 KB, 1280x1157, 1280:1157, 1ee0e131b091ae085b7ced3914….jpg) ImgOps Google

>>137990
gelmez lan

29a8e No.137996

>>137995
gelmiş ki ceketin beyaz lan çakma devlet, yürrüüüü.

7a62b No.137997

File: 1631834366500.jpg (34.99 KB, 512x512, 1:1, Memati_Kurtlar_vadisi_pusu.jpg) ImgOps Google

indireyim mi şunu usta >>137996

a6ac9 No.137998

akustik perdem falan yok ama 120 liraya pierre cardin 2,5mx2,5m karartma perde aldıydım ışık geçirmiyor hiçbir şekilde güneş, yıldırım dahil. tavsiye ederim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]