[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631203571970.png (930.31 KB, 1080x1212, 90:101, JT3aPXJ.png) ImgOps Google

fee7d No.137203

Sikim bokistan felsefecileri olarak bu böceklerin çukurunda en ufak farklı düşüncede barbarca yerin dibine gömülmeye kızarken yaptığımız hata %74'ü öğr*nci olan bir topluluğun bokistan gerçeklerini kavrayabileceğini zannetmekmiş gibi gözüküyor. Sadece %7 işsiz varmış, iş hayatının tadına bakan da %19.

https://imgur.com/a/hMgxSxk

a8429 No.137209

işte tahtalara spam yapan enikler bunlar.

6adc1 No.137214

File: 1631213836058.jpg (47.28 KB, 640x480, 4:3, Prom-picture-with-guns-and….jpg) ImgOps Google

>"""refah devleti""""
>vergi vermekten gocunmam
>zengin ile fakir arasındaki boşluğu kapatmak gerek
>yüksek kolektivist anlayış
>kürt sorunu yok
kustum amına koyayım. kesin bireysel silahlanma karşıtıdırlar da.

d1164 No.137225

File: 1631218213991.jpg (112.8 KB, 867x1390, 867:1390, puppy-licking-man-face-iso….jpg) ImgOps Google

>>137214

>t. amerigalı beyaz adamı yalayan ortadoğulu enik

6adc1 No.137229

>>137225
yoo ben beyaz diye değil devletin küçük olması, özel mülkiyeti sonuna kadar savunmaları, bireysellik, muhafazakarlık gibi konularda kendime yakın buluyorum onları. yakın mindset sahibiyiz.
kaldı ki çoğu beyaz milliyetçisi bile değil bunların size öyle öğretilmiş. öyle olsa güney eyaletleri tarih boyunca en çok zenci nüfusuna ev sahipliği yapmaz. tamam zenciyle evlenmezler falan büyük ihtimal ama hepsini öldürelim köle yapalım falan gibi bir düşünceleri yok %99'nun.

d1164 No.137232

>>137229
sadece kek

6dcb5 No.137239

File: 1631233724607.jpg (50.87 KB, 600x600, 1:1, 1323123516269.jpg) ImgOps Google

>>137229
>özel mülkiyet
>bireysellik
>muhafazakarlık

6adc1 No.137240

File: 1631233989580.jpeg (20.13 KB, 400x400, 1:1, averaj sosdem.jpeg) ImgOps Google

>>137232
>>137239
>hayııır nasıl özel mülkiyeti savunan bir muhafazakar olursun benim gibi hergün soylent içen anime izleyen böcek gibi podda yaşamak isteyen mülksüz anti natalist satanist bir gavat olman gerek

6dcb5 No.137241

>>137240
eh be npc bir parça aklın olsa bahsettiğin soylent içen anti natalist tiplerin zaten savudunduğun fikirler sayesinde dünyanın tepesine yerleşmiş adamlar tarafından gerçekleştiğini idrak ederdin. Bahsettiğin o tiplerin forslanmasının ve üretilmesinin sebebi sisteme karşı olan protestoların pasifize olmalarını istediklerinden kaynaklı. insanlar adaletsizliğin ve bu distopyanın tüccarflixe 3 5 tane eşcinsel koyarak yok olacağını, dünya devriminin geleceğini sanıyor bu da senin götünü yaladıgın kapitalistlerin işine geliyor azıcık samimi olsan sen de soylent ve trans destekçisi olurdun kendi içinde çelişiyorsun

d50d5 No.137245

>>137241
Bütün suçu Katedral'e, kültürel marksizme atıp kendini iyi hissediyor herif. Liberalizmin üretimi ve tüketimi kısıtlayabilecek her şeye düşman olan, geriye sadece İnsanlık kalana dek bütün kültürleri ve metanarrativeleri içine çekmek isteyen bir karadelik olduğunu algılayamıyor kek. 1950'lilerin, 1700'lerin liberalizmine mucizevi bir şekilde geri dönmeye başarsak bile dünyanın yine günümüzdeki haline dönmesi zaman meselesi olacak. Bütün dünyanın homojen olduğu, antikültürün bütün reaksiyoner düşünüş tarzlarını yuttuğu, geçmiş dünyaya ait hiçbir şeyin kalmadığı, insanları frijit, birbirine dokunmaktan nefret eden ama ekonomik yasalar gereği birbirleriyle dip dibe yaşamak zorunda kalan sürü-hayvanlarına dönüştüğü, dünyanın birey ve devletten ibaret olduğu bir dünyayı yaratabilmek liberalizmin nihai hedefi. Bu anonun ideal dünyası çoğu insanın mülkiyete sahip olduğu, devletin kültürel ve eğitimsel işlerle fazla ilgilenmediği, herkesin kendi çocuğunu kendi imajında yaratma şansının olduğu jefferson tarzı kırsal bir demokrasi. Kötü bir ideal değil ama o amacına ulaşmasının yolu liberalizm değil. Marksizm gibi liberalizmin de teoride güzel olmasına rağmen pratikte çok farklı sonuçlara yol açan, psödo-hristiyanlar tarafından formülize edilmiş, zaman aşımına uğramış ve günümüzün çevresel ve sosyolojik problemlerine cevap veremeyen bir ideoloji olduğunu kabul etmek gerekir.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]