[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631174254552.png (563.68 KB, 870x550, 87:55, 23.png) ImgOps Google

c14be No.137181

https://youtu.be/84VfMWWZ79Q?t=473

Şişman ve çirkin helga bulup çocuk fırtlatıp oturma iznini garantilemek ve sonrasında helgayı postalamak Habb-ül Ahmer midir? Murat Özün üstad mıdır?

>Reşit olmayan alman çocuğa sahip ebeveynler çocuğa bakmak, yanında olmak için Almanya’da bulunmak istiyorlarsa vize ve oturum alma hakkına sahip olurlar. Almanca’yı A1 düzeyinde de öğrenmekten muaf olurlar.
(KURALLAR.HTML)

adf94 No.137182

Bu bizim millet niye böyle ya. Yorumları kes. Adamın yanlış söylediği birşey yok. Ne demiş witch doctor the truth burns you.(KURALLAR.HTML)

d6497 No.137183

Adam ben ta ortaokuldayken Alamanya videoları çekiyordu üniversiteyi bitirdim daha hala tek kelime Almanca öğrenememiş, bu nasıl bir şey böyle ya :D O değil bi de ordaki Türk arkadaşları da bunu eleştirip "işte Murat Özün'ün gerçek yüzü" başlıklı videolar çekmeye başlamış, bok kokulu şark dramalarını gittikleri her yere taşıyorlar.

Türklerin dünyanın en siktirboktan ırk olduğuna inanmaya başlıyorum yavaştan. Daha önce yok canım en azından araplardan hintlerden bi farkımız var diyordum yanılmışım.

5725c No.137184

>>137182
>yorumları kes

7d17a No.137185

>>137182
>yorumları kes

hangi lol yayıncısı bu jargonu sana öğretti

75c90 No.137186

File: 1631182457862.jpg (72.82 KB, 1300x957, 1300:957, studio-shot-of-crazy-cauca….jpg) ImgOps Google

>>137182
yorumları keserken ben.(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]