[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600693957269.jpg (62.08 KB, 788x541, 788:541, France-Macron-2.jpg) ImgOps Google

73710 No.101337

>afrikadaki zencilerden köle yapmak için en güçlülerini seç
>farkında olmadan yapay seçilim eyle
>kölelerin torunları büyük pipili, kaslı, uzun boylu olsun
>köle torunları beyaz kızların birinci tercihi haline gelsin
>ırkını kendi ellerinle yok et

beyazlar eyitilmezdir

e2655 No.101338

t. 20 seneye kürdistan+mülteciistan olacak demografik yapısı beyazlardan çok daha kötü dünyanın tartışmasız en çok mülteci bulunan ülkesinin vatandaşı

3fc59 No.101340

>>101338
5 seneye suriyeliler dehlenir. afganlar zaten ya avrupaya geçmek için geliyor ya para kazanıp afganistana dönmek için geliyor. ypg/pkk kürtler için nufus kontrolü aparatı olmuş durumda. bunlar doğuruyor tsk+kürt korucular ketliyor.

cca98 No.101343

File: 1600698317628-0.jpg (58.21 KB, 720x720, 1:1, 180619_o5cfa.jpg) ImgOps Google

File: 1600698317628-1.jpg (23.77 KB, 315x313, 315:313, turk-kurt-asiklar_6.jpg) ImgOps Google

buu imajlardan daha çok görmek istiyorum. güçlü olanın kazanması gerekiyor. küçük penisli incellere gelecekte yer yok.

52f4f No.101344

>5 seneye suriyeliler dehlenir
peki.jpg

08c9c No.101345

>>101344
bırak umutlansın

19c1f No.101356

File: 1600721166126-0.png (92.98 KB, 415x461, 415:461, JEJ.png) ImgOps Google

File: 1600721166126-1.png (104.79 KB, 258x544, 129:272, 1532819001997.png) ImgOps Google

>argüman: b*yaz ülkeler KARAlanıyor
>karşıargüman: a-ama siz de mülteci alıyorsunuz
iki ilçesi dışında pakistandan farkı olmayan memlekete gelen mülteciler batının çöküşünden büyük bir olay mıdır?

21097 No.101357

Ulan 2 ayda 1 giriyorum şuraya halen aynı muhabbetler dönüyor kek :D

08c9c No.101410

>Yazın plajda ol
>Arkandaki bir çocuk slavca ne olduğu umrumda olmayan bir dil konuşsun
>Çocuğun tipini gör
>fadime.jpg
>Anası Natasha model tipli, babası klasik türko
>Aniden keyiflen

9aef2 No.101416

File: 1600942935647.jpg (109.85 KB, 825x612, 275:204, Ekran görüntüsü 2020-09-24….jpg) ImgOps Google

Anonlar bu beyazların karalanması olayı tek taraflı baktığımızın farkında mısınız? Şunu demek istiyorum, kaslı zenci erkekler beyaz kızları döllüyor ve ortaya kara nesiller çıkıyor tamam. Peki siyah kadın açısından olaya nasıl bakarız? Bu olay onların çirkin ve tercih edilemez olduğunu ortaya koyuyor aynı zamanda sonuçta. Siyah kadınlar rahatsız olmuyorlar mı bu durumdan?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]