[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600691893782.png (11.03 KB, 828x92, 9:1, Adsız.png) ImgOps Google

c2470 No.101329

sizce bu arkadaş kırmızı mı dağıtmaktadır?

aa21d No.101330

File: 1600692231563.gif (95 KB, 598x362, 299:181, arka-sokaklar-da-riza-baba….Gif) ImgOps Google

yeteeeeeer

3a5d2 No.101331

File: 1600692821556.jpg (19.28 KB, 384x288, 4:3, levent.jpg) ImgOps Google

>>101329
Hayır kanser dağıtmaktadır.

a0f4e No.101332

bazen bir şey yapmadan yatıp bir şeyler düşünmek iyidir.

6ff8c No.101339

kırmızıyı vermiş radyo tv çıktığından beri insanlar bu kadar müzikle iç içe ondan önce hayatlarında müziğe pek yer yoktu şimdi 7/24 müzikle beynimizi zehirliyoruz.

1ea74 No.101341

>>101339
eskiden insanlar zehirliydi muzikle daha cok ic ice olarak panzehiri buldu

6ff8c No.101342

>>101341
yapacağın aforizmayı sikeyim :D(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]