[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600459816112.jpg (10.79 KB, 225x225, 1:1, nnnnnn.jpg) ImgOps Google

ff302 No.101200

Burada nasıl üst insan olunur diye bir konu açan anon vardı. Söylediğin her şeyi yaptım üst insan oldum da hayat bok gibi oldu. Hiç bir amacı kalmadı hayatın. Sana uyan kafamı sikeyim.

15728 No.101201

anlat da biz de olalim

1d3c8 No.101202

>üst insan
doğuştan olunur sonradan olunmaz

ff302 No.101203

>>101202
Hayır, önemli olan bakış açısı. Sonradan da olunur.
>>101201
Boş ver, hayatını yaşa.

59eb7 No.101210

insanın karakterini genlerinin belirlediğini anlatan ingilizce bir post vardı.

1d3c8 No.101213

File: 1600493799063.jpg (219.32 KB, 879x755, 879:755, 1566542584166.jpg) ImgOps Google

>>101210
>Hayır, önemli olan bakış açısı. Sonradan da olunur.

59eb7 No.101214

>>101213
bak bunların hepsi potansiyel alfa.

9056e No.101216

>>101213
Üst insanlık konseptini bilmiyorsan konuşma.

94882 No.101217

>>101210
çocukluğumdan beri incel gibi hissetmemi anca bu açıklayabilir.

29167 No.101221

File: 1600520383911.jpeg (40.75 KB, 508x419, 508:419, 1_WIA3CRLzQZC7z19iCpBQBw.jpeg) ImgOps Google

/r/IncelsWithoutHate'de takılan var mı?

29167 No.101222

>>101210
o postu ben atmıştım anon ama başka bir yere kaydetmedim keşke kaydetseydim. üstteki subdan almıştım postu ama sonra aradım bulamadım.

43ca9 No.101236

File: 1600536188758.jpg (143.16 KB, 1080x832, 135:104, IMG_20200919_201828.jpg) ImgOps Google

>Üst insanlık konseptini bilmiyorsan konuşma.

b3463 No.101264

File: 1600569174611.jpg (17.83 KB, 270x270, 1:1, pol.jpg) ImgOps Google


a9581 No.101275

File: 1600599451559.png (421.62 KB, 680x608, 85:76, keeeeeeeek.png) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]